สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฌชิมา นราดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ร่วมกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากคณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์อีกด้วย
ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วง Q&A
เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

Scroll to Top