สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฌชิมา นราดิศร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ร่วมกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต
ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วงให้ร่วมเล่นเกมส์ Q&A เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

Scroll to Top