กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (บรรยายภาษาไทย)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก 

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ร่วมกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย

ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วง Q&A เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

Scroll to Top