เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง และการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการอ้างอิง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย รวมถึงการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกระบวนการขอสอบป้องกัน โดยคุณแสงเดือน คำมีสว่าง และคุณพิชญา สาจันทร์ บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

    1. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานวิจัยได้ดีมาก

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top