เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564  สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ เจ้าหน้าที่บริหารจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติตาม ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

  1. อยากให้จัดอบรมในช่วงภาคต้นของปีการศึกษานั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อนักศึกษาที่ต้องการเริ่มเขียนเล่มเนิ่นๆ

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top