เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายในรูปแบบภาษาอังกฤษ และผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการอ้างอิง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย รวมถึงการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกระบวนการขอสอบป้องกัน โดยคุณแสงเดือน คำมีสว่าง และคุณพิชญา สาจันทร์ บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Link Video Workshop use of information technology for searching and references in thesis (English Lecture)

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

 

  1. ควรมีไฟล์แจกให้ไปศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติม
  2. อยากให้มีจัดทุกปี
  3. Great and useful class
  4. หากสถานการณ์ปกติ ขอให้จัดแบบ on-site จะดีมาก
 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top