กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเขียนวิจัยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism”

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนวิจัยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism” ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม และผลจากการกระทำความผิดของผู้ที่กระทำการลอกเลียน วิธีการตรวจสอบการลอกเลียน และผู้เข้าร่วมยังได้เข้าร่วมการ workshop ร่วมเล่นเกม มีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

Scroll to Top