สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณแสงเดือน คำมีสว่าง และคุณพิชญา สาจันทร์ บรรณารักษ์ประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับและการใช้โปรแกรม Mendeley
ในการอ้างอิง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อีกทั้งยังบรรยายเรื่องการตรวจสอบ Plagiarism ด้วยโปรแกรม Turnitin
เพื่อการยื่นขอสอบป้องกัน และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

Scroll to Top