สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนวิจัยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism” ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
สำหรับห้องบรรยายภาษาไทยจัดขึ้น เวลา 09.00-12.00 น. และห้องบรรยายภาษาอังกฤษจัดขึ้น เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ
ดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม และผลจากการกระทำความผิดของผู้ที่กระทำการลอกเลียน วิธีการตรวจสอบการลอกเลียน
และผู้เข้าร่วมยังได้เข้าร่วมการ workshop ร่วมเล่นเกม มีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรม

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุริฉาย บุตรชา อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และ อาจารย์จิราภรณ์ เหล่าอัน อาจารย์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนำผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการเขียนบทความอีกด้วย

Scroll to Top