สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการบรรยายด้วยรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล อาจารย์จากสำนักวิชานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย รูปแบบของการเผยแพร่ผลงานวิจัย หลักการเขียนบทความ และการตรวจสอบฐานวารสารหรือการประชุมวิชาการ โดยในการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามจากนักศึกษาในการวางแผนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

Scroll to Top