การอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

 

 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการในการนำเรื่องราวมาเขียนเป็นบทความบนข้อเท็จจริงที่มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนสละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร  และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

 1. อาจารย์บรรยายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ

 2. ได้หลักการเขียนที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

 3. เสียงไมค์ของอาจารย์มีเสียงรบกวนบางครั้งครับ ไม่มีผลต่อการอบรมครับ

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Scroll to Top