การอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมใน ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการเขียนบทความที่มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียน ที่สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ อีกทั้งยังได้แนวทางในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ รวมถึงกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Scroll to Top