ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

หลักเกณฑ์และข้้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

กรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่น

กรณี นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่นมาเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสถานะปัจจุบัน (ปกติ) และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันสมาชิก ทคบร.

2. จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนต่อภาคการศึกษา เมื่อรวมกับรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบันต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต

3. นักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบในการเทียบรายวิชากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ณ สถาบันการศึกษาอื่น

4. กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเสริมทักษะ หรือเพิ่มพูนความรู้เพื่อประโยชน์ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยไม่ประสงค์จะเทียบโอนรายวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีก่อน

5. นักศึกษาต้องเข้าศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ขั้นตอนและการดำเนินการ

ขั้นตอนและการดำเนินการ

1. นักศึกษาติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเพื่อขอทราบข้อมูลดังนี้

    1.1 รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

    1.2 เอกสารคำอธิบายรายวิชา

    1.3 อัตราค่าลงทะเบียน

ตรวจสอบรายวิชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบของสถาบัน การศึกษานั้น ๆ Click

1. ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่ Click หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053916137-40

2. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดีสำนักวิชาที่กำลังศึกษา มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Click

2. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
และประสานงานกับสำนักวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หรือสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. หลักสูตรพิจารณาเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาจะไปลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเพื่อเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรของสำนักวิชา  ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา ส่งสำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ (คำอธิบายรายวิชา)

3. แจ้งความประสงค์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันมายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา (หนังสือจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด) เพื่อประสานงานกับสำนักวิชาต้นสังกัดรายวิชา และแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ

4. สำนักงานบัณฑิตศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา และแจ้งผลต่อนักศึกษา สำนักวิชา และส่วนทะเบียนและประมวล

4. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยดำเนินการตามระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. เมื่อได้รับการเทียบรายวิชา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ณ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะไปเรียนและเข้าเรียนตามข้อกำหนดของรายวิชาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ (เมื่อรวมหน่วยกิตตามแผนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต)

5. นักศึกษาเข้าเรียนตามข้อกำหนดของรายวิชา

6. นักศึกษาแจ้งผลการเรียนต่อสำนักวิชาต้นสังกัด และสำนักวิชาพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนและแจ้งผลต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกผลการเรียนในระบบบริการการศึกษา เพื่อคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

6. นักศึกษายื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและประมวลผลในการขอรับใบแสดงผลการเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Scroll to Top