การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

👉 บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา : ความท้าทายของสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

1 ส.ค.– 8 ก.ย. 2566 เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 8-12 หน้า A4 ทาง https://grad-research.stou.ac.th

3 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน

24 พ.ย. 2566 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม MS teams

👉คุณสมบัติ
…. นักศึกษา บุคลากร มสธ.
…. นักศึกษา บุคลากรสถาบันอื่น

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา โทร. 0 2504 7568-9
รายละเอียดเพิ่มเติม https://grad-research.stou.ac.th/

Scroll to Top