การประชุมวิชาการโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย
NGRC2023 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Scroll to Top