ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 1 – 3 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบ

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ. https://www.studentloan.or.th/th/news/1640667313

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง กยศ. ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ห้อง 112 ชั้น1 อาคาร D1) โทร. 053-916381, 053-916382 Facebook search : กยศ.มฟล.

กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2565 https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016

FAQ คำถามที่พบบ่อยจากสถานศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/FAQ%201-6-5-65.pdf

Scroll to Top