คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2567
5
ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2566
5
ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2565
5
ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2564
5
ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2562
5
ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2563
หนังสือแจ้งความยินยอมการใช้ลายมือชื่อรูปแบบดิจิทัล ในหน้าอนุมัติฯ *กรณีคณะกรรมการสอบอาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ*

หนังสือแจ้งความยินยอมการใช้ลายมือชื่อรูปแบบดิจิทัล ในหน้าอนุมัติฯ *กรณีคณะกรรมการสอบไม่ได้อาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ*
⇒ รูปแบบภาษาไทย
⇒ รูปแบบภาษาอังกฤษ

 

►การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

►การสอบประมวลความรู้

►การสอบวัดคุณสมบัติ
►การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
  1. แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา
  2. แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้ง)
  3. ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำปี พ.ศ. 2567

ติดต่อประสานงานผู้ช่วยเลขานุการฯ

นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี
โทร.053-916138
graduate@mfu.ac.th
Scroll to Top