All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ทุนการศึกษา

 

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน (PDF Download)

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบแบบคำร้อง DGC 02 และ DGC 03

 

 แบบฟอร์มรายการค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนสนับสนุน

 ข้อตกลงในการรับทุน สนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อตกลงในการรับทุน สนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ใบสำคัญรับเงิน

 ใบแสดงความจำนงให้โอนเงิน

 รายงานการเบิกจ่ายทุน

 

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 58-60

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

>> ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 

ประกาศฯ-สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

>> ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top