บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2563

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  6151203265  นางสาวปัญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย์

 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารเชียงรายซิตี้บัสและการกลับมาใช้ซ้ำ
SATISFACTION TOWARD CR CITY BUS SERVICE AND INTENTION TO REPEAT

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

  6151209256   นางสาวอาภากร ศรีบุญเรือง

 การลดต้นทุนสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ กรณีศึกษา ร้าน AA จังหวัดนครปฐม
 THE COST REDUCTION OF SPARE PARTS INVENTORY :       A CASE STUDY OF AA STORE, NAKHON PATHOM PROVINCE

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  6151701269      นางสาวนิชา ต๊ะแพร่

 การพัฒนาตำรับเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอ
 DEVELOPMENT OF SERUM CONTAINING NONI (Morinda citrifolia L.) EXTRACT

  6051701276   นายเปรมวิชช์ นพกิตติภิรมย์

การพัฒนาสารสกัดเปลือกต้นโกงกางใบใหญ่เพื่อใช้เป็นสารเปลี่ยนสีผม
DEVELOPMENT OF Rhizophora mucronata BARK EXTRACT FOR APPLICATION AS HAIR COLORING AGENT

  6151701262   นางสาวญาณิศา พงศ์กาสอ

การเตรียมสารสกัดดอกชาอัสสัมเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
PREPARATION OF  Camellia sinensis VAR assamica  FLOWER EXTRACT FOR COSMETIC UTILIZATION

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

  6052003271 MISS RATTIKARN CHUMPROM THE EFFICACY OF TOPICAL 3% MORINDA CITRIFOLIA IN TREATMENT OF PERIORBITAL WRINKLES
Scroll to Top