All for Joomla All for Webmasters

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน

 • เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

   

     สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560                                                                                          
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ ปริญญาเอก ปริญญาโท
  TOEFL (paper based) 500 400
  TOEFL (computer based) 173 100
  TOEFL (internet based) 61 33
  IELTS (academic module) 5.5 3.5
  TU-GET 450 350
  CU-TEP 60 45
  CMU-TEGS 60 40
  MFU-TEP 60 55

   

  * หากนักศึกษาใช้เกณฑ์อื่นนอกเหนือจากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้้สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจารณาเทียบเกณฑ์

  ** ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ

   


   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก                                                   
     สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                             
  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
  TOEFL (Paper based) 437
  TOEFL (Computer based) 123
  TOEFL (Internet based) 41
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1 500
  IELTS (Academic module) 5
  TU-GET 450
  CU-TEP 45
  CMU-eTEGS 60
  MFU-TEP 50
   
  * โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ
  ** กรณีหลักสูตรใดได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่าไว้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ในการรับเข้าศึกษา
   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้                                       
     สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                      
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
  TOEFL (Paper based) 437 477
  TOEFL (Computer based) 123 153
  TOEFL (Internet based) 41 53
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1 500 550
  IELTS (Academic module) 5 5.5
  TU-GET 450 500
  CU-TEP 45 60
  CMU-eTEGS 60 65
  MFU-TEP 50 55
   
  ** ทั้งนี้ ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ และนักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษข้างต้นก่อนสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
  (อ้างอิงตามประกาศ เรื่อง การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2558)

   

 • ขั้นตอนการเทียบคะแนน

   

   
   
   

 • การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)

   

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
   
  2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 1000 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด (เริ่มตั้งแต่บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   
  3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
            - สัญลักษณ์ S (Satisfactory) เมื่อสอบผ่าน โดยเมื่อได้สัญลักษณ์ S แล้วถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
            - สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) เมื่อสอบไม่ผ่าน
   
  4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ  
           นักศึกษาปริญญาเอก
  สอบได้คะแนน 55-59 คะแนน ให้เรียนรายวิชา
   
  - Academic English for Graduate Studies 2
   
  นักศึกษาปริญญาโท  
  สอบได้คะแนน 0-54 คะแนน ให้เรียนรายวิชา
   
  - Academic English for Graduate Studies 1
   
  5. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
     
  รายละเอียดการสอบ MFU-TEP
   
  1. นักศึกษาสมัครสอบที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (โทรศัพท์ 053-916721-2 โทรสาร 053-916723)
  2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่จัดสอบ และประกาศผลแจ้งการสอบให้นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
  3. การชำระเงินค่าสมัครสอบ MFU-TEP จำนวน 1000 บาท ให้นักศึกษาชำระด้วยตนเอง ดังนี้
  3.1 โอนเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 (ทุกวัน)
  3.2 ชำระเงินสดหน้าเคาท์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร AD2 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.)
   
   
  แนวข้อสอบ
  ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน ได้แก่
  1. ไวยากรณ์และโครงสร้าง / Gramar and Structure
  2. ทักษะการฟัง / Listenig
  3. ทักษะการอ่าน / Reading
  4. ทักษะการเขียน / Esay Writng

Top