All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน

 • เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

   

     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560                                      
   
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ

  หลักสูตรปริญญา

  โท

  หลักสูตรปริญญา

  เอก

  TOEFL (paper based) 400  500
  TOEFL (computer based) 100 173 
  TOEFL (internet based) 33  61
  IELTS (academic module) 3.5  5.5
  TU-GET 350  450
  CU-TEP 45  60
  CMU-eTEGS 40  60
  MFU-TEP 55  60

   

   ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   

   นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ►ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)


   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                               
  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
  TOEFL (Paper based) 437
  TOEFL (Computer based) 123
  TOEFL (Internet based) 41
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1 500
  IELTS (Academic module) 5
  TU-GET 450
  CU-TEP 45
  CMU-eTEGS 60
  MFU-TEP 50
   
   
  * ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ
  ** กรณีหลักสูตรใดได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่าไว้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ในการรับเข้าศึกษา
   
  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือเรียนและสอบผ่านรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
   

   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา                                                                    
     สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                                                  
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้
   
  ประเภทของการสอบ

  คะแนนสอบ

  หลักสูตรปริญญา

  โท

  หลักสูตรปริญญา

  เอก

  TOEFL (Paper based) 437 477
  TOEFL (Computer based) 123 153
  TOEFL (Internet based) 41 53
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1  500 550
  IELTS (Academic module) 5 5.5
  TU-GET 450 500
  CU-TEP 45 60
  CMU-eTEGS 60 65
  MFU-TEP 50 55
   
   
  * ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ 
   
   
  นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

   

 • ขั้นตอนการเทียบคะแนน

   

   
   
   

 • รายละเอียดการเรียน Academic English for Graduate Studies และสอบ MFU-TEP

   

   
  เงื่อนไขการเรียน AE และ การสอบ MFU-TEP
   
  1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
   
  2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   
  3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
            - สัญลักษณ์ S (Satisfactory) เมื่อสอบผ่าน โดยเมื่อได้สัญลักษณ์ S แล้วถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
            - สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) เมื่อสอบไม่ผ่าน
   
  4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate ดังนี้  
           นักศึกษาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   - ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 2
   
   นักศึกษาปริญญาโท  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)  
  - ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 
    
  5. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
    
   
  Academic English for Graduate Studies 1 และ 2
   
  ขั้นตอนการสมัครและการเรียน
  1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร*
  2. ชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท ที่เคาท์เตอร์ส่วนการเงินและบัญชี AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                                     หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 672-0-10817-1
  3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่  (เชียงราย)  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ E1-219 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ
                                                             (กรุงเทพฯ)  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS TOWER ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
                                                             (กรุงเทพฯ)  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ ทุกวันเวลา 9.00-16.00 น.
  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  5. จำนวนการเรียน 45 ชั่วโมง (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)
  6. ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
   
  หมายเหตุ. 
  *ผู้สมัครเรียน AE2 ให้แนบผลคะแนน MFU-TEP โดยผลต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือหลักฐานผ่านการเรียน AE1
   
   
   
  MFU-TEP
   
  ขั้นตอนการสมัครสอบ
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
  2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
  3. ชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท ได้ที่เคาท์เตอร์ส่วนการเงินและบัญชี AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ 
                                                       โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 672-0-10878-1
  4. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ (เชียงราย)  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ E1-219 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ
                                                            (กรุงเทพฯ)  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS TOWER ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
                                                            (กรุงเทพฯ)  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ  ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนเว็ไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  6. เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด
  7. ตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  8. รับผลสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง C1-106
   
  หลักฐานและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
  1. บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ตัวจริง)
  3. เครื่องเขียนที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ ปากกา, ปากกาลบคำผิด, ดินสอ 2B, ยางลบ ฯลฯ
   
  ข้อควรปฏิบัติและระเบียบในการสอบ
  1. โปรดตรวจสอบห้องสอบและหมายเลขที่นั่งสอบล่วงหน้า
  2. แสดงหลักฐานและลงทะเบียนผู้เข้าสอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที บริเวณหน้าห้องสอบ
  3. เริ่มสอบเวลา 9.00 น. สิ้นสุดเวลา 12.00 น.
  4. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น.
  5. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.00 น.
  6. หากพบการทุจริตหรือส่อว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และต้องออกจากห้องสอบทันที
  โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสอบ
   
   
     
    
  แนวข้อสอบ MFU-TEP

       ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วน ได้แก่ :

       MFU-TEP is the test of English Proficiency which consists of three parts including:

  1. ข้อสอบทักษะการฟัง / Listening

  2. ข้อสอบไวยากรณ์และโครงสร้างการเขียน /  Grammar and Written Expression

  3. ข้อสอบทักษะการอ่าน / Reading

   

    
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top