All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน

 • เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

   

     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560                                      
   
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ

  หลักสูตรปริญญา

  โท

  หลักสูตรปริญญา

  เอก

  TOEFL (paper based) 400  500
  TOEFL (computer based) 100 173 
  TOEFL (internet based) 33  61
  IELTS (academic module) 3.5  5.5
  TU-GET 350  450
  CU-TEP 45  60
  CMU-TEGS 40  60
  MFU-TEP 55  60

   

   ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   

   นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ►ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)


   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                               
  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  
  ประเภทของการสอบ คะแนนสอบ
  TOEFL (Paper based) 437
  TOEFL (Computer based) 123
  TOEFL (Internet based) 41
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1 500
  IELTS (Academic module) 5
  TU-GET 450
  CU-TEP 45
  CMU-eTEGS 60
  MFU-TEP 50
   
   
  * ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ
  ** กรณีหลักสูตรใดได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่าไว้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ในการรับเข้าศึกษา
   
  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือเรียนและสอบผ่านรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
   

   
     เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา                                                                    
     สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                                                                                                  
  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้
   
  ประเภทของการสอบ

  คะแนนสอบ

  หลักสูตรปริญญา

  โท

  หลักสูตรปริญญา

  เอก

  TOEFL (Paper based) 437 477
  TOEFL (Computer based) 123 153
  TOEFL (Internet based) 41 53
  TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1  500 550
  IELTS (Academic module) 5 5.5
  TU-GET 450 500
  CU-TEP 45 60
  CMU-eTEGS 60 65
  MFU-TEP 50 55
   
   
  * ผลการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ 
   
   
  นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

   

 • ขั้นตอนการเทียบคะแนน

   

   
   
   

 • การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)

   

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
   
  2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   
  3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
            - สัญลักษณ์ S (Satisfactory) เมื่อสอบผ่าน โดยเมื่อได้สัญลักษณ์ S แล้วถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)
            - สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) เมื่อสอบไม่ผ่าน
   
  4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate ดังนี้  
           นักศึกษาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   - ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 2
   
   นักศึกษาปริญญาโท  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)  
  - ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 
   
   
  5. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 3,000 บาทต่อครั้ง
   
   
  รายละเอียดการสมัครสอบ MFU-TEP และ เรียน Academic English for Graduate Studies
   
  1. นักศึกษาสมัครสอบที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (โทรศัพท์ 053-916721-2 โทรสาร 053-916723)
  2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่จัดสอบ และประกาศผลแจ้งการสอบให้นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
  3. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
      - สอบ MFU-TEP จำนวน 1,000 บาท หรือ
      - เรียน Academic English for Graduate Studies  จำนวน 3,000 บาท ให้นักศึกษาชำระด้วยตนเอง ดังนี้
  3.1 โอนเงินผ่านธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 672-0-10817-1 (ทุกวัน)
  3.2 ชำระเงินสดหน้าเคาท์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัย ณ อาคาร AD2 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.)
   
    
   
   
   
  ►คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies 
   
   
    
  แนวข้อสอบ MFU-TEP
  ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วน ได้แก่ :
  MFU-TEP is the test of English Proficiency which consists of three parts including:
  1. ข้อสอบทักษะการฟัง / Listening
  2. ข้อสอบไวยากรณ์และโครงสร้างการเขียน /  Grammar and Written Expression
  3. ข้อสอบทักษะการอ่าน / Reading
   
    
Top