เมื่อนักศึกษาดำเนินการสอบป้องกัน (Defense) เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจำแนกได้ดังนี้

  • ปริญญาโท แผน ก1, ก2 (วิทยานิพนธ์) และปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์)
    จะต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสอบป้องกัน
  • ปริญญาโท แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
    จะต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันสอบป้องกัน

องค์ประกอบสำหรับการยื่นขอตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์

นักศึกษาส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว

  • กรณีส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ ด้วยตนเอง : พิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน้าเดียว โดยไม่ต้องเข้าเล่ม
  • กรณีส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ แบบออนไลน์ : ส่งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF แบบแยกบท ตามที่สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนด ดังนี้
ชื่อไฟล์องค์ประกอบในไฟล์
Covหน้าปก
Introหน้าปกรอง  หน้าอนุมัติ  กิตติกรรมประกาศ
Absบทคัดย่อไทย บทคัดย่ออังกฤษ
Contสารบัญ
Ch1บทที่1
Ch2บทที่2
Ch3บทที่3
Ch4บทที่4
Ch5บทที่5 *หากมีมากกว่าบทที่5 ให้เพิ่มไฟล์และใส่เลขบทหลัง Ch
Refรายการอ้างอิง
Appenภาคผนวก
Vitaeประวัติผู้เขียน
  1.  ส่งไฟล์ทั้งหมดมายังอีเมล graduate@mfu.ac.th และระบุชื่อเรื่อง “ขอตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์”
  2. นักศึกษาส่งแบบคำร้อง DGC11 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีสำนักวิชาลงนามเรียบร้อยแล้ว ต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

กดเพื่อเข้าสู่คู่มือ

Scroll to Top