คณะกรรมการ คกส. ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเข้าร่วมอบรม “สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์” ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมคำหมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square โดยวิทยากรกร รองศาตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนตาม QR Code แนบท้ายนี้ หรือทาง คลิกที่นี

Scroll to Top