คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจกรรมสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าและอุปกรวิทยาศาสตร์การแพทย์ การปศุสัตว์

ซึ่งการประชุมประจำปีนี้ มีรูปแบบการประชุมทั้งแบบ Online ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 และแบบ On-site ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทโนโลยีด้านการสุขภาพสัตว์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

https://www.vet.cmu.ac.th/cmvc2021/

Scroll to Top