รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
45 View

โพสต์เมื่อ
18 เม.ย. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU - TEP) ครั้งที่ 3/2559
อ่านต่อ...
268 View

โพสต์เมื่อ
9 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
170 View

โพสต์เมื่อ
20 ก.พ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
228 View

โพสต์เมื่อ
11 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
72 View

โพสต์เมื่อ
21 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
76 View

โพสต์เมื่อ
21 มี.ค. 2560
(24 ก.พ. 60) การให้ทุนการศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew
อ่านต่อ...
120 View

โพสต์เมื่อ
24 ก.พ. 2560
(17 ก.พ. 60) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
211 View

โพสต์เมื่อ
27 ม.ค. 2560
[22-23 มิย. 2560] การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อ่านต่อ...
26 View

โพสต์เมื่อ
29 เม.ย. 2560
[13 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”
อ่านต่อ...
37 View

โพสต์เมื่อ
28 เม.ย. 2560
[26 พฤษภาคม 2560]การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 9 ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
40 View

โพสต์เมื่อ
28 เม.ย. 2560
[16 มิ.ย. 2560] การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ การพัฒนาประสบการ์ณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง
อ่านต่อ...
40 View

โพสต์เมื่อ
27 เม.ย. 2560
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
9 ธ.ค. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น