ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU - TEP) ครั้งที่ 3/2559
อ่านต่อ...
120 View

โพสต์เมื่อ
9 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
95 View

โพสต์เมื่อ
20 ก.พ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
178 View

โพสต์เมื่อ
11 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
192 View

โพสต์เมื่อ
6 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
13 View

โพสต์เมื่อ
21 มี.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
19 View

โพสต์เมื่อ
21 มี.ค. 2560
(24 ก.พ. 60) การให้ทุนการศึกษา จากวิทยาลัยนานาชาติเกษตรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Hebrew
อ่านต่อ...
63 View

โพสต์เมื่อ
24 ก.พ. 2560
(17 ก.พ. 60) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
150 View

โพสต์เมื่อ
27 ม.ค. 2560
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
9 ธ.ค. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น