All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

 
 

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2564 สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ...
Read: 99
ตุลาคม 07, 2021
     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 3/2563 รอบเพิ่มเติม         
Read: 91
กันยายน 14, 2021
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 3)     ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ผลงาน   ...
Read: 219
สิงหาคม 30, 2021
  ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. ...
Read: 352
สิงหาคม 30, 2021
  ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักวิจัยผู้ช่วยเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 4)       ...
Read: 489
สิงหาคม 27, 2021
       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ...
Read: 61
กันยายน 23, 2021
    PHAYAO RESEARCH CONFERENCE โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY FROM COVID-19 BY RESEARCH AND ...
Read: 49
กันยายน 23, 2021
    การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
Read: 56
กันยายน 23, 2021
    กองบริหารการศึกษาเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-341545-6, 092-2693377034-351395kpspic@ku.ac.th, ...
Read: 64
กันยายน 23, 2021
    ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สำนักวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ...
Read: 70
กันยายน 23, 2021
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ...
Read: 49
กันยายน 23, 2021
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ WAPOR Asia , สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual ...
Read: 54
กันยายน 20, 2021
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม ...
Read: 63
สิงหาคม 19, 2021
  คณะกรรมการ คกส. ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเข้าร่วมอบรม "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์" ...
Read: 6
ตุลาคม 15, 2021
               ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read: 55
สิงหาคม 17, 2021
    ประกาศเลื่อนการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 ...
Read: 101
กรกฎาคม 19, 2021
  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  ...
Read: 124
มิถุนายน 02, 2021
  โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    
Read: 310
ตุลาคม 15, 2020
    ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 ...
Read: 233
ตุลาคม 07, 2020
  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ...
Read: 380
ตุลาคม 07, 2020
  Download an application form at shorturl.at/dzY16 If you require any further information, please contact the Global Relations Division, ...
Read: 319
กันยายน 15, 2020
  ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...
Read: 26
กันยายน 27, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 27
กันยายน 21, 2021
ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ...
Read: 697
กันยายน 01, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 46
สิงหาคม 27, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ...
Read: 93
กรกฎาคม 20, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 86
กรกฎาคม 20, 2021
      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ...
Read: 101
กรกฎาคม 19, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 95
มิถุนายน 17, 2021
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top