รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
20 View

โพสต์เมื่อ
29 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
36 View

โพสต์เมื่อ
19 ก.ย. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
อ่านต่อ...
959 View

โพสต์เมื่อ
13 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
85 View

โพสต์เมื่อ
31 ส.ค. 2559
(30 พ.ย. 59) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2560
อ่านต่อ...
31 View

โพสต์เมื่อ
19 ก.ย. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
193 View

โพสต์เมื่อ
6 ก.ค. 2559
ทุนระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
อ่านต่อ...
187 View

โพสต์เมื่อ
24 มิ.ย. 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อ่านต่อ...
175 View

โพสต์เมื่อ
21 มิ.ย. 2559
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
30 ส.ค. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น