รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
35 View

โพสต์เมื่อ
16 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
38 View

โพสต์เมื่อ
10 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1/2560
อ่านต่อ...
45 View

โพสต์เมื่อ
10 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1 /2560
อ่านต่อ...
56 View

โพสต์เมื่อ
8 พ.ย. 2560
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561
อ่านต่อ...
9 View

โพสต์เมื่อ
22 พ.ย. 2560
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่านต่อ...
5 View

โพสต์เมื่อ
22 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)
อ่านต่อ...
50 View

โพสต์เมื่อ
16 พ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)
อ่านต่อ...
37 View

โพสต์เมื่อ
16 พ.ย. 2560
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5
อ่านต่อ...
109 View

โพสต์เมื่อ
1 พ.ย. 2560
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อ่านต่อ...
124 View

โพสต์เมื่อ
1 พ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1
อ่านต่อ...
103 View

โพสต์เมื่อ
31 ต.ค. 2560
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและรับฟัง “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 21
อ่านต่อ...
83 View

โพสต์เมื่อ
24 ต.ค. 2560
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
21 ส.ค. 2560 รายละเอียด...
Turnitin
9 พ.ค. 2560 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น