All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

 
 

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา) ...
Read: 17
ธันวาคม 07, 2021
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 1/2564                 ...
Read: 60
พฤศจิกายน 22, 2021
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ...
Read: 51
พฤศจิกายน 09, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ 2 ...
Read: 58
พฤศจิกายน 08, 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (4th# ICAAI2022): “Transforming Value Chains ...
Read: 16
ธันวาคม 03, 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565: "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" The 5th ...
Read: 7
ธันวาคม 03, 2021
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher ...
Read: 7
ธันวาคม 03, 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" หัวข้อ: ...
Read: 8
ธันวาคม 03, 2021
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, จังหวัดพัทลุง ...
Read: 11
ธันวาคม 03, 2021
  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3  ...
Read: 22
พฤศจิกายน 19, 2021
  คณะกรรมการ คกส. ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเข้าร่วมอบรม "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์" ...
Read: 38
ตุลาคม 15, 2021
               ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
Read: 81
สิงหาคม 17, 2021
    ประกาศเลื่อนการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 ...
Read: 196
กรกฎาคม 19, 2021
  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  ...
Read: 193
มิถุนายน 02, 2021
  โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    
Read: 358
ตุลาคม 15, 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ...
Read: 47
พฤศจิกายน 18, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...
Read: 53
พฤศจิกายน 18, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...
Read: 45
ตุลาคม 18, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ...
Read: 34
ตุลาคม 18, 2021
  ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...
Read: 61
กันยายน 27, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 69
กันยายน 21, 2021

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2/2564

     
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top