All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

 
 

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Academic English for Graduate Studies 1 และ  Academic English for Graduate Studies 2 (AE1/AE2) ครั้งที่ 2/2563 ...
Read: 37
เมษายน 09, 2021
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ...
Read: 25
เมษายน 05, 2021
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ...
Read: 100
มีนาคม 18, 2021
  ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย  ในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo ...
Read: 92
มีนาคม 18, 2021
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ...
Read: 77
มีนาคม 18, 2021
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ...
Read: 20
มีนาคม 16, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 ...
Read: 64
มีนาคม 09, 2021
        สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ...
Read: 69
มีนาคม 01, 2021
      เปิดลงทะเบียนส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม ระดับนานาชาติ รูปแบบ Online จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 80 บทความ ระหว่างวันที่ 1 ...
Read: 0
เมษายน 19, 2021
  https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/   The PSU Secretariat :  Ms.Sophia Hajisamae Institute of southeast asian maritime state ...
Read: 8
เมษายน 02, 2021
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย มีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต ...
Read: 12
เมษายน 02, 2021
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม ...
Read: 10
เมษายน 02, 2021
  The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the ...
Read: 10
เมษายน 02, 2021
  THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand             การประชุม Symposium on TQM-Best ...
Read: 11
เมษายน 02, 2021
    เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิจัย เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ...
Read: 8
มีนาคม 30, 2021
    The ASAIHL International Conference on “Academic Integrity in the 21st Century,” to be convened by Naresuan ...
Read: 27
มีนาคม 30, 2021
  โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    
Read: 157
ตุลาคม 15, 2020
    ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 ...
Read: 131
ตุลาคม 07, 2020
  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ...
Read: 217
ตุลาคม 07, 2020
  Download an application form at shorturl.at/dzY16 If you require any further information, please contact the Global Relations Division, ...
Read: 190
กันยายน 15, 2020
  คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft ...
Read: 794
พฤษภาคม 28, 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 0
เมษายน 19, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ...
Read: 0
เมษายน 19, 2021
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนให้ผู้สนใจขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
Read: 37
มีนาคม 29, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 23
มีนาคม 17, 2021
  ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ...
Read: 190
มีนาคม 02, 2021
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564   สาขา MBA, Finance, Financial Engineering จำนวน 5 ...
Read: 183
มีนาคม 02, 2021
Top