All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตร ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [accordion] ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาจีนวิทยา   [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   [accordion] ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร            ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ   ...
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
    สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ...
Read: 6
มีนาคม 22, 2018
    สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ...
Read: 223
มกราคม 30, 2018
  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)  วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ...
Read: 111
ธันวาคม 08, 2017
     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ...
Read: 74
ตุลาคม 31, 2017
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ...
Read: 101
ตุลาคม 30, 2017
วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ...
Read: 65
ตุลาคม 20, 2017
     ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Read: 32
มีนาคม 12, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ...
Read: 121
มกราคม 24, 2018
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – ...
Read: 105
พฤศจิกายน 01, 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ...
Read: 113
ตุลาคม 09, 2017
โครงการ Project Based Learning "Digital Entrepreneurship" ณ ประเทศอินโดนีเซีย        ด้วยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...
Read: 88
ตุลาคม 09, 2017
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ ...
Read: 39
มีนาคม 16, 2018
    สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5871501502 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นางสาววัชราวรรณ ...
Read: 75
มีนาคม 16, 2018
              สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.MUHAMMED ...
Read: 126
กุมภาพันธ์ 16, 2018
              สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวลลิดา ...
Read: 90
กุมภาพันธ์ 16, 2018
  สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ...
Read: 164
กุมภาพันธ์ 01, 2018
  เปิดรับสมัคร "อาจารย์ที่ปรึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562   ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. ...
Read: 93
มกราคม 22, 2018

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

พฤศจิกายน 06, 2017
0
              เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate
กันยายน 07, 2017
0
                เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สิงหาคม 04, 2017
0
           เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

 

English

 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

Follow Us          

   ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560

Top