All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนการสนับสนุนการศึกษา

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
        สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ...
Read: 5
มีนาคม 01, 2021
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 และ  Academic English for Graduate Studies 2 (AE1/AE2) ...
Read: 31
กุมภาพันธ์ 25, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ...
Read: 36
กุมภาพันธ์ 23, 2021
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563    
Read: 79
มกราคม 21, 2021
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...
Read: 54
มกราคม 20, 2021
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 (AE1)  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563  
Read: 81
มกราคม 08, 2021
        สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ...
Read: 213
ธันวาคม 29, 2020
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563   1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E4-A 614 ...
Read: 119
ธันวาคม 29, 2020
      หลักการและเหตุผล        การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ...
Read: 6
กุมภาพันธ์ 24, 2021
    Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University publishes two issues annually both in print and online versions: Print Journal ...
Read: 8
กุมภาพันธ์ 24, 2021
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป ...
Read: 4
กุมภาพันธ์ 24, 2021
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 "Crisis Management in Tourism and Hospitality: ...
Read: 4
กุมภาพันธ์ 24, 2021
  งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13   การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง ...
Read: 4
กุมภาพันธ์ 24, 2021
  ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔   เรื่อง“Knowledge Management (KM) New Normal”      ...
Read: 9
กุมภาพันธ์ 22, 2021
  โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ ...
Read: 8
กุมภาพันธ์ 22, 2021
  โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่    
Read: 120
ตุลาคม 15, 2020
    ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 ...
Read: 100
ตุลาคม 07, 2020
  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ...
Read: 189
ตุลาคม 07, 2020
  Download an application form at shorturl.at/dzY16 If you require any further information, please contact the Global Relations Division, ...
Read: 155
กันยายน 15, 2020
  คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft ...
Read: 745
พฤษภาคม 28, 2019
  ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" ...
Read: 841
พฤศจิกายน 06, 2018
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา ...
Read: 2
มีนาคม 02, 2021
  ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ...
Read: 11
มีนาคม 02, 2021
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564   สาขา MBA, Finance, Financial Engineering จำนวน 5 ...
Read: 2
มีนาคม 02, 2021
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส ...
Read: 14
มีนาคม 02, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ...
Read: 7
กุมภาพันธ์ 17, 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ...
Read: 13
กุมภาพันธ์ 17, 2021
   ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ...
Read: 339
กุมภาพันธ์ 03, 2021
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลไต้หวัน   จำนวน 18 ทุน ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนประกอบด้วย - ค่าเล่าเรียน เทอมละ ...
Read: 83
กุมภาพันธ์ 01, 2021
Top