All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

English

 
 

Information Centers

 

การรับสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คู่มือการขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนและการเทียบคะแนน

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบ

วัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้

วางแผนการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัยแผน ข

การเผยแพร่บทความวิจัยแผน ข

 

ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ...
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ...
มิถุนายน 02, 2021
  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2  ...
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ...
   
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top