รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
89 View

โพสต์เมื่อ
29 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
87 View

โพสต์เมื่อ
19 ก.ย. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
อ่านต่อ...
1032 View

โพสต์เมื่อ
13 ก.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
138 View

โพสต์เมื่อ
31 ส.ค. 2559
ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อ่านต่อ...
29 View

โพสต์เมื่อ
18 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ...
50 View

โพสต์เมื่อ
5 ต.ค. 2559
(30 พ.ย. 59) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2560
อ่านต่อ...
85 View

โพสต์เมื่อ
19 ก.ย. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
245 View

โพสต์เมื่อ
6 ก.ค. 2559
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 ต.ค. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น