ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2 /2560
อ่านต่อ...
83 View

โพสต์เมื่อ
9 ม.ค. 2561
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ตรวจสอบหนี้สินและให้ดำเนินการชำระ กรณีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
94 View

โพสต์เมื่อ
21 ธ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
42 View

โพสต์เมื่อ
21 ธ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
อ่านต่อ...
47 View

โพสต์เมื่อ
21 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ...
16 View

โพสต์เมื่อ
16 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ...
14 View

โพสต์เมื่อ
16 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5)
อ่านต่อ...
45 View

โพสต์เมื่อ
18 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 5)
อ่านต่อ...
41 View

โพสต์เมื่อ
18 ธ.ค. 2560
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
21 ส.ค. 2560 รายละเอียด...
Turnitin
9 พ.ค. 2560 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น