รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
18 View

โพสต์เมื่อ
2 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
16 View

โพสต์เมื่อ
2 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
15 View

โพสต์เมื่อ
2 ธ.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านต่อ...
26 View

โพสต์เมื่อ
30 พ.ย. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 15 ทุน
อ่านต่อ...
15 View

โพสต์เมื่อ
30 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ...
58 View

โพสต์เมื่อ
15 พ.ย. 2559
ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อ่านต่อ...
95 View

โพสต์เมื่อ
18 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ...
116 View

โพสต์เมื่อ
5 ต.ค. 2559
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 พ.ย. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น