All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตร ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [accordion] ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาจีนวิทยา   [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   [accordion] ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร            ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ   ...
«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
    ติดต่อได้ที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล   อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 .ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ : ...
Read: 139
พฤษภาคม 31, 2018
  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)  วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ...
Read: 233
ธันวาคม 08, 2017
     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ...
Read: 239
ตุลาคม 31, 2017
     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ...
Read: 233
ตุลาคม 30, 2017
วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ...
Read: 189
ตุลาคม 20, 2017
  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
Read: 19
มิถุนายน 08, 2018
     ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Read: 186
มีนาคม 12, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ...
Read: 239
มกราคม 24, 2018
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – ...
Read: 221
พฤศจิกายน 01, 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ...
Read: 564
ตุลาคม 09, 2017
โครงการ Project Based Learning "Digital Entrepreneurship" ณ ประเทศอินโดนีเซีย        ด้วยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ...
Read: 214
ตุลาคม 09, 2017
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951006256 ปริญญาโท (แผน ก2) MS. PALDEN WANGMO   ...
Read: 79
พฤษภาคม 21, 2018
    สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407003 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวมุกก์ศุกภางค์  ...
Read: 66
พฤษภาคม 21, 2018
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701001 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนินภัทร ...
Read: 95
เมษายน 17, 2018
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951108001 ปริญญาโท (แผน ก2) นายกฤษณภัทร หย่อมทอง ...
Read: 122
เมษายน 17, 2018
    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ ...
Read: 182
มีนาคม 16, 2018
    สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5871501502 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นางสาววัชราวรรณ ...
Read: 204
มีนาคม 16, 2018

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

เมษายน 21, 2018
0
      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ "International
พฤศจิกายน 06, 2017
0
              เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate
กันยายน 07, 2017
0
                เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน

ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561

 
 
 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

 

English

 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

Follow Us          

   ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560

Top