ทุน คปก. รุ่นที่ 17

chayanard

นางสาวชญานาถ ภูคำศักดิ์ดา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Adjunct Prof. Dr. Kevin David Hyde

ทุน คปก. รุ่นที่ 18

porntipa-scaled

นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

ทุน คปก. รุ่นที่ 19

กิตติพงศ์

นายกิตติพงศ์ กิติ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

ชุติมา-1

นางสาวชุติมา ตันอภิชาตสกุล

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี พริบดีเวช

ทุน คปก. รุ่นที่ 20

ศรัณย์พร

นางสาวศรัณย์พร เครื่องสาย

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี พริบดีเวช

อิสราภรณ์

นางสาวอิสราภรณ์ พลบุปผา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

สุพรรษา

นางสาวสุพรรษา ไชยสิงห์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

นภาลัย

นางสาวนภาลัย ชัยวรรณ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Adjunct Prof. Dr. Kevin David Hyde

กุลธิดา

นางสาวกุลธิดา พุทธเจริญ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Adjunct Prof. Dr. Kevin David Hyde

ทุน คปก. รุ่นที่ 22

CBC4151C-C329-4BF9-B8E8-3E3087453C93 - PIYAPORN PHUKHATMUEN

นางสาวปิยพร ภูขัติหมื่น

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

Scroll to Top