เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560 
 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560

ประเภทของการสอบหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรปริญญาเอก
TOEFL (paper based)400 500
TOEFL (computer based)100173
TOEFL (internet based)33 61
IELTS (academic module)3.5 5.5
TU-GET350 450
CU-TEP45 60
CMU-eTEGS40 60
MFU-TEP55 60

หมายเหตุ 

   * ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   ** นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
►ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  
 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

ประเภทของการสอบคะแนนสอบ
TOEFL (Paper based)437
TOEFL (Computer based)123
TOEFL (Internet based)41
TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1500
IELTS (Academic module)5
TU-GET450
CU-TEP45
CMU-eTEGS60
MFU-TEP50

 

 หมายเหตุ 

* ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

** กรณีหลักสูตรใดได้มีการกำหนดเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่าไว้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ในการรับเข้าศึกษา

*** ผู้สมัครเข้าศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
**** หากผู้สมัครเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

   เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ประเภทของการสอบ

คะแนนสอบ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

TOEFL (Paper based)437477
TOEFL (Computer based)123153
TOEFL (Internet based)4153
TOEFL (Institutional Testing Program) Level 1 500550
IELTS (Academic module)55.5
TU-GET450500
CU-TEP4560
CMU-eTEGS6065
MFU-TEP5055
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 1.  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางเกณฑ์ฯ 

 2. กรณีนักศึกษามีผลสอบไม่ผ่านหรือไม่มีผลสอบ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 2

     และสอบผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อสำเร็จการศึกษา

 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

 1.  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางเกณฑ์ฯ 

 2. กรณีนักศึกษามีผลสอบไม่ผ่านหรือไม่มีผลสอบ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1

     และสอบผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อสำเร็จการศึกษา

 หมายเหตุ 

   * ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   ** นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

  
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ประเภทของการสอบคะแนนสอบ
TOEFL (IBT)72
TOEFL (ITP)543
IELTS 6
CU-TEP70
MFU-TEP (B2)60

 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 1.  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางเกณฑ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 2. กรณีผู้สมัครมีผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านหรือไม่มีผลสอบตามเกณฑ์ฯ ให้สามารถเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข

     โดยต้องยื่นผลฯ ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การเข้าศึกษา หรือสามารถเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1

     และสอบผ่านการเรียนในรายวิชาดังกว่าว ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

 3. กรณีผู้สมัครมีผลสอบผ่านและได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันประกาศผล 

     ผู้สมัครสามารถใช้ผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกได้

 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

  1. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่ปลักสูตรกำหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

     โดยเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดต้องไม่ต่ำกว่าตารางเกณฑ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

  2. หลักสูตรจะไม่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษไว้ก็ได้

 หมายเหตุ 

   * ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   ** ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบวัดมาตรฐานวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้

กณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ที่จะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
ประเภทของการสอบ  คะแนนสอบ 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

TOEFL (IBT) 72
TOEFL (ITP) 543
IELTS 
CU-TEP 70 
MFU-TEP (B2) 65 70 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 1.  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางเกณฑ์ฯ 

 2. กรณีนักศึกษามีผลสอบไม่ผ่านหรือไม่มีผลสอบ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 2

     และสอบผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อสำเร็จการศึกษา

 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

 1.  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางเกณฑ์ฯ 

 2. กรณีนักศึกษามีผลสอบไม่ผ่านหรือไม่มีผลสอบ นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1

     และสอบผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ 

   * ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ

   ** นักศึกษาต้องดำเนินการยื่นผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

การยื่นเทียบผลภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ส่งทางอีเมล
    1. นักศึกษาดาวน์โหลด  DGC 24 ในระบบ GRAD MIS (mfugradmis.mfu.ac.th) และลงนามในเอกสาร
    2. ส่ง DGC 24 และ ผลภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ฯ มายังอีเมลสำนักงานบัณฑิตศึกษา (graduate@mfu.ac.th)
   
 นำส่งด้วยตนเอง
    1. นักศึกษาดาวน์โหลด  DGC 24 ในระบบ GRAD MIS (mfugradmis.mfu.ac.th) และลงนามในเอกสาร
    2. ส่ง DGC 24 และ ผลภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ด้วยตนเองที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 106 อาคาร C1 

เงื่อนไขการเรียน AE และ การสอบ MFU-TEP

 1. มหาวิทยาลัยจะจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) โดยให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์บริหารจัดการในการจัดสอบแต่ละครั้ง
 2. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ MFU-TEP ครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
 3. ผลการสอบจะมีปรากฎในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 4. หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ฯ และต้องการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate ดังนี้  
  นักศึกษาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
  – ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 2

  นักศึกษาปริญญาโท  
  (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
  – ให้เรียนรายวิชา Academic English for Graduate Studies 1 
 

Academic English for Graduate Studies 1 และ 2

 
ขั้นตอนการสมัครและการเรียน
 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร*
 2. ชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 3,000 บาท ที่เคาท์เตอร์ส่วนการเงินและบัญชี AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 672-0-10817-1
 3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ 
  (เชียงราย)  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ E1-219 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ
  (กรุงเทพฯ)  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS TOWER ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
  (กรุงเทพฯ)  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ ทุกวันเวลา 9.00-16.00 น.
 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 5. จำนวนการเรียน 45 ชั่วโมง (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.)
 6. ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์ REG (reg.mfu.ac.th) (เฉพาะที่นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ฯ)
 
หมายเหตุ. 
*กรณีที่ผู้สมัครระดับปริญญาเอก สมัครเรียน AE2 และมีผล MFU-TEP หรือ การเรียน AE1
  ให้แนบหลักฐานผลคะแนน MFU-TEP หรือ หลักฐานการเรียน AE1 ผ่าน โดยผลต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ
 
 
 

MFU-TEP

ขั้นตอนการสมัครสอบ
 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
 3. ชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท ได้ที่เคาท์เตอร์ส่วนการเงินและบัญชี AD2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  หรือ โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 672-0-10878-1
 4. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่
  (เชียงราย)  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ E1-219 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ
  (กรุงเทพฯ)  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร PS TOWER ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
  (กรุงเทพฯ)  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ ทุกวันเวลา 9.00-16.00 น.
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนเว็ไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 6. เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด
 7. ตรวจสอบผลได้ที่อีเมลของตนเอง
 
หลักฐานและสิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 1. บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ตัวจริง)
 3. เครื่องเขียนที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ ปากกา, ปากกาลบคำผิด, ดินสอ 2B, ยางลบ ฯลฯ
 
ข้อควรปฏิบัติและระเบียบในการสอบ
โปรดตรวจสอบห้องสอบและหมายเลขที่นั่งสอบล่วงหน้า
แสดงหลักฐานและลงทะเบียนผู้เข้าสอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที บริเวณหน้าห้องสอบ
 1. เริ่มสอบเวลา 9.00 น. สิ้นสุดเวลา 12.00 น.
 2. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น.
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.00 น.
 4. หากพบการทุจริตหรือส่อว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และต้องออกจากห้องสอบทันที โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสอบ
 
 หมายเหตุ รูปแบบการสอบอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์

แนวข้อสอบ MFU-TEP

ข้อสอบ MFU-TEP เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วน ได้แก่ :

MFU-TEP is the test of English Proficiency which consists of three parts including:

 1. ข้อสอบทักษะการฟัง / Listening
 2. ข้อสอบไวยากรณ์และโครงสร้างการเขียน /  Grammar and Written Expression
 3. ข้อสอบทักษะการอ่าน / Reading
Scroll to Top