นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นรายวิชา/กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่มรายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชา ที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ S หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า (ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 39 หลักเกณฑ์การเทียบโอน) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

3. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ภายใน / ภายนอก พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคำอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

4. เมื่อผลการเทียบโอนได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา จึงจะถือว่าการเทียบโอนรายวิชานั้นสมบูรณ์ และจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

Scroll to Top