การลาออก

นักศึกษาที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ทำคำร้องขออนุมัติจากอธิการบดี โดยให้ ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายที่ส่วนการเงินและบัญชี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าประกันของเสียหาย

 

Scroll to Top