นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษารายบุคคลได้ทาง https://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึกษา” ถ้าในรายงานผลการศึกษามีสัญลักษณ์ M I หลังจากสิ้นสุดกำหนดการแก้ไขสัญลักษณ์ ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

Scroll to Top