วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ Networking Space (M for U) อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นการบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการรับและการดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยมี คุณศรีไพ พันธุ์เดช
เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณบุญฑริกา ไชยวิลยศ เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย  

Scroll to Top