ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
***************************************

                   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูงให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ โดยเป็นการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน

        1.1  เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในแผนการศึกษาที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

        1.2  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

              (1)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

              (2)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

             กรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

              (3)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

                     (ก)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

                     (ข)  มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ Web of Science (ISI) ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2

              (4)   มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

 

 2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

        2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรที่ขอรับทุน

        2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ Web of Science (ISI) ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษา
ของอาจารย์

        2.3  จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อรวมกับผู้สมัครแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        2.4  ไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของผู้ได้รับทุนที่กระทำผิดเงื่อนไขของการรับทุน

        2.5  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ต่างประเทศ

 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

        3.1  ผู้สมัครขอรับทุน

              (1)   แบบฟอร์มการขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

              (2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง

              (3)   สำเนาทะเบียนบ้าน

              (4)   สำเนาปริญญาบัตร

              (5)   ใบแสดงผลการเรียน

              (6)   สำเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)

              (7)   ผลงานที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี)

        3.2  อาจารย์ที่ปรึกษา

              (1)   ประวัติส่วนตัว (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

              (2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

              (3)   สำเนาทะเบียนบ้าน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

              (4)   สำเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

 

4. จำนวนทุนการศึกษา

        4.1  ระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน

        4.2  ระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

 

5. ผู้มีสิทธิรับทุน

        5.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 และ 2

        5.2  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุน

 

6. ระยะเวลาการรับทุน

        6.1  ระดับปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

        6.2  ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

        6.3  ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

        จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนเป็นไปตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

 

7. กำหนดการรับสมัคร 

นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศผลการพิจารณา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ภายในเดือนสิงหาคม 2564

 

8. เงื่อนไขการรับทุน

        8.1  ผู้รับทุนต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        8.2  ผู้รับทุนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตลอดระยะเวลาของการรับทุน

        8.3  ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้มหาวิทยาลัย (สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ทุกสิ้นภาคการศึกษา

        8.4  ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ Web of Science (ISI) ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ในจำนวนผลงาน ดังนี้

               (1)   ระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

               (2)   ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

             ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องมีชื่อผู้รับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้เขียนร่วมหรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) และระบุสังกัดของผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่าสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

               (3)   ผู้รับทุนต้องระบุการได้รับทุนในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ว่า “ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

 

9. การระงับการให้ทุน

        มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนเมื่อ

        9.1  ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

        9.2  ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา หรือได้รับผลการประเมินในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ สัญลักษณ์ U

ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง

        9.3  ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ข้อที่ 8

        9.4  ผู้รับทุนยุติหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

        9.5  ผู้รับทุนกระทำทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น

        9.6  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรระงับการให้ทุน

 

10. การสมัครขอรับทุน

        10.1  ผู้ขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://postgrads.mfu.ac.th ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัยและส่งแบบฟอร์มการขอรับทุน ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนด

        10.2  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร 0-5391-6137-40 อีเมล graduate@mfu.ac.th

 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Scroll to Top