ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251407003

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวธัญญรัตน์ แซ่จั้ง

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171006003

ปริญญาเอก (2.1)

นางปณชนก ชาญไววิทประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

Scroll to Top