ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251407004

ปริญญาโท แผน ก2

MRS.FATOU DARBOE

2

6251407005

ปริญญาโท แผน ก2

MRS.HADDY BAH

3

6251407008

ปริญญาโท แผน ก2

MR.THET NAING AYE

4

6251407009

ปริญญาโท แผน ก2

MRS.MOE YU THWEประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

Scroll to Top