สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ ในงานตรวจรูปแบบการพิมพ์ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา (106) อาคารเรียนรวม C1

โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานดังกล่าว อธิบายการดำเนินงานของการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ฯ วิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบรายการอ้างอิง และรูปแบบหลักเกณฑ์การจัดทำเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศได้รับฟังการบรรยายดังกล่าว และมีช่วงถาม-ตอบ และช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในการเรียนรู้อีกด้วย

Scroll to Top