กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ อาจารย์โปรยชัย กล้าขยัน และอาจารย์กรวิทย์ ฟักคง  อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

Scroll to Top