สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 

                โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวน 142 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 135 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน ในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายแนะนำข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา รวมถึงการแนะนำการให้บริการต่าง ๆ จากส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยคุณธนกร เดชอ่อน และ คุณสุบัณฑิต ปานสมบัติ และการแนะนำการเข้ารับบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย คุณณชญาดา แต้มรู้ และคุณวิภาดา ดวงคิด ทั้งนี้ในกิจกรรมได้เปิดช่วง Q&A ให้มีการถาม-ตอบข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

 Link Video กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. ขอบคุณที่แจ้งข่าวสารและช่องทางการกระจายข่าวชัดเจนค่ะ

2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพบปะกัน หากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น อยากให้จัดแบบ face to face ด้วยค่ะ เพราะอยากเจออาจารย์และเพื่อนๆร่วมรุ่น ขอให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top