กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ เจ้าหน้าที่บริหาร จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Link Video Workshop a Formatting of Dissertation, Thesis and Independent study (Thai Lecture)

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

 

  1. อยากจะให้มีการอบรมในภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  2. หากสถานการณ์ปกติ ขอให้จัดแบบ on-site จะดีมาก

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top