ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development”
ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567
 
สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1048
มือถือ. 08 2629 1970
Scroll to Top