All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity

Activity (12)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2019” ณ อาคาร C1 ห้อง C1-304 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง…
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานบัณฑิต ศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม งานวิจัยเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักจริยธรรมในการศึกษาวิจัยที่ผู้ทำวิจัยควรตระหนักถึง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยทีี่สอดคล้องกับแนวทาง การวิจัยในระดับสากล โดย อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ. ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน และ…
Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 14:21
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก …
Last modified on วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 10:17
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018” ณ โถงอาคาร C เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ…
Last modified on วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 16:17
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา” โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก…
Last modified on วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 15:31

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top