All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity

Activity (23)

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 13:31
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ…
Last modified on วันพุธ, 24 มีนาคม 2564 16:23
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายในรูปแบบภาษาอังกฤษ และผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:15
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:15
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:16
Top