All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (31)

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 10:53

Orientation of New students 2021

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสขภาพและนักศึกษาต่างชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 11:40
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 11:35
View the embedded image gallery online at:
http://postgrads.mfu.ac.th/about-us/activity#sigProIdec9f406ff1
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ การอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งจัดเป็นกระบวนการวิจัยขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ…
Last modified on วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 14:40
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 10:25
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ กิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม…
Last modified on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 10:49
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 13:31
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top