รายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ

1. รายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นวารสารที่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ในรอบปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

2. นักศึกษาจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง ก่อนดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย)

กรณี วารสารวิชาการระดับชาติให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ก่อนที่จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยจะต้องเป็นวารสารที่อยู่ใน กลุ่มที่ 1 และ 2 เท่านั้น

Link สำหรับการตรวจสอบข้อมูลวารสารที่อยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Scroll to Top