ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171105003

ปริญญาเอก แบบ 1.1

Mr. Phongeun Sysouphanthong

2

6171105501

ปริญญาเอก แบบ 1.1

Miss Allen Grace Tandog Niego

 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

 
 
Scroll to Top