ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
ตั้งแต่บัดนี้- 25 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ข้อมูลด้านในงานระบบ NRIIS :
– กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612
2. ข้อมูลด้านทุนวิจัย :
– กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424, 065 950 9841 (ทุน คปก.)
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 418, 061 423 6136 (ทุนบัณฑิต)
Scroll to Top