กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 6252003274ภคพิชญา สมบูรณ์

  ผลของการทำฤๅษีดัดตนต่อสมาธิในผู้สูงอายุ 

  The Effect of Ruesi Dat Ton on Concentration in Elderly

 6252003277วรกมล ยะตินันท์ 

  ผลของศิลปะบำบัดต่อกระบวนการรู้คิดทางสมองในผู้สูงอายุ

  The Effect of Art Therapy on Cognitive Function in The Elderly

 6252003251กมลชนก สุธาสี

  การศึกษาผลของสุคนธบาบัดสูตร หิมาลายัน ฮิลลิ่ง มิสต์ต่อ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง

  The Effect of Aromatherapy on Himalayan Healing Mist to Human Brainwave Change

6252003270ปองหทัย จันทร์มณี

  ผลของการฟังดนตรีผ่อนคลายเพื่อลดภาวะความเครียดในวัยทำงาน

  Effect of Relaxing Music on Stress Reduction in Working Age

6152003257ชนัษธิการณ์ ปริสุทธิกุล

  การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาเซรั่ม สารสกัดเปลือกทับทิม 5% เทียบกับสารสกัดใบบัวบก 5% ในการทดสอบ ริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย

  A RANDOMIZED SPLIT-FACE CONTROL TRIAL OF THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL 5% POMEGRANATE PEEL EXTRACT SERUM VERSUS TOPICAL 5% CENTELLA ASIATICA EXTRACT SERUM ON THE TEST OF PERIORBITAL WRINKLE IN THAI WOMAN PEOPLE

 6152003286วรรณรัตน์ อิสระพงศ์

  ศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมจากสารสกัด 1% เปลือกปอสา 0.4% เปลือกทานาคา และ 0.4% เมล็ดลาไย เพื่อความขาวของผิวหน้า เทียบกับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% ในชายและหญิงชาวไทย

  A COMPARATIV STUDY EFFECTIVENESS OF 1% BROUSSONETI PAPYRIFERA EXTRACT 0.4% LIMONIA ACIDISSIMA EXTRACT AND 0.4% DIMONCARPUS LONGA EXTRCT CREAM FOR WHITENING WITH 2% ALPHA ARBUTINCREAM IN MEN AND WOMEN FROM THAILAND

6252003260ณัฐธินี วิเชียรศรี

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งในเขตหนองแขม,กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย 

  Factors Related to Exercise Behavior of Office Workers in Nong Khaem District, Bangkok, Thailand

6252003282อภิญญา สีผึ้ง

  ผลของการฝึกสมาธิบำบัด SKT ท่าที่ 1 ในการลดความเครียดในผู้สูงอายุ

  The Effect of SKT 1 Meditation Therapy to Reduce Stress in Elderly

6252003276วณิชชา โตรักษา

   ผลของสุคนธบำบัดต่อความเครียดและกระบวนการรู้คิด

  An Effect of Aromatherapy on Stress and Cognitive Function

6252003289สกุณา มิตรยอดวงศ์

  ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของนํ้ามะพร้าวสด นํ้ามะพร้าวเผา และนํ้ามะพร้าวแบบยูเอชที

  An antioxidation capacity of fresh coconut water, roasted coconut water and UHT coconut water

6152003258ชยารส อุตมอ่าง

  การศึกษาประสิทธิผลของสตีวิออลไกลโคไซด์ต่อระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน

  The Efficacy of Steviol Glycoside on Fasting Blood Sugar and
HbA1C in Prediabetes

6152003288ศศิวิมล เสริมโสภณ

  การศึกษาประสิทธิผลของการดื่มน้ำมะเขือเทศในการลดจุดดำบนใบหน้าของอาสาสมัครชาวไทย

  A Study for Clinical Efficacy of Drinking Tomato Juice to Decrease Dark Spots on Thai People Face

6352003283อัยรินทร์ กนกเลิศวงศ์

   การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส จากน้ำมันถั่วดาวอินคา

   A Study of Antibacterial Staphylococcus Aureus from Sacha Inchi Oil

6352003261ณัฐพล สิริศศิธร

   การศึกษาประสิทธิผลการลดไตรกลีเซอไรด์ด้วยซินไบโอติกในพนักงานประจำสำนักงานที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน

   The Efficacy of Synbiotic Supplementation on Triglyceride in Overweight Office Workers

6352003268พัสวี อรุณพัฒนชัย

   การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร 6-จินเจอรอล ในขิงสดและขิงแห้ง โดยวิธีการเอชพีทีแอลซี

   The Comparison of 6-Gingerol in Fresh and Dried Ginger by HPTLC method

6352003259Nutkamon Luesomboon

  Effects of Green Tea Extract on Body Composition in Overweight Adults

6352003262ธนพล นิมิตธีรภาพ

การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา

ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF SACHA INCHI OIL

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

6251701280มลฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ 

   สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ง
ไทโรซิเนสของสารสกัดเมล็ดอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมือง

  Total Phenolics and Flavonoids Contents Antioxidation and Antityrosinase Activities of Local Avocado Cultivar Seed

6251701294หทัยกร กิตติมานนท์

   การพัฒนาตำรับสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดมะขามป้อม

  Development of Bar Soap Containing Amla Seed Oil

6251701252กมลรัตน์ สุวรรณกูฏ

   การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดผลกาแฟ

   Formulation of Cream Containing Coffee Cherry Extract

6251701259ณัฏฐา วงษ์กมลเศรษฐ์

   ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีสารสกัดกาแฟ

   Efficacy of Eye Cream with Coffee Extract

6251701270ธัญวรรณ เพ็งอ้น

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของบาคุชิออล

   Development of Eye Care Product Containing Bakuchiol

6151701283ศราวุธ วงศ์เสน

   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากพลูคาวเพื่อเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นในเซรั่มบำรุงผิวหน้า

   Extraction of Polysaccharides from Houttuynia cordata Thunb.

   for Application as Moisturizer in Facial Serum

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 6151203269 สิริวิมล วิศิษฐพัฒนากุล

   รูปแบบการโฆษณาบนสื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสินค้า
และบริการ 

   Types of Advertising on the Facebook Influencing Response on Product and Service

   
   
   
   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

 6251209260ภานรินทร์ มูลสถาน

  การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทขนส่งกรณีศึกษาโดยใช้วิธีการปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ

  Operation Efficiency Improvement by Using Business Process Reengineering: A Case Study

6151209259เจษรินทร์ เป็งวงศ์

  การพยากรณ์ปริมาณความต้องการของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย

  Demand Forecasting for Small Retail Business in Chiang Rai Province

6151209262

ภัทรภา ดอนเมือง

  การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า AAA อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  Inventory Performance Improvement: A Case Study of AAA Electrical Store, Muang District, Chiang Rai Province

6251209259

บุญญฤทธิ์ จันทฤทธิ์

  การศึกษาการลดเวลาในกระบวนการผลิต สำหรับร้านเบเกอรี่ขนาดกลาง

  The Study of Time Reduction in the Production Processes for Medium Size Bakery Shop

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 6251601259พชร บุญสวัสดิ์

   ปัญหาการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๕๓

  The Problem of Process Providing Important and Useful Information to The Perpetrator of Crimes Against Narcotics Offence in Narcotics Code Section 153

   

 

Scroll to Top