กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6252003273

นางสาวเพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์

 ความสัมพันธ์ของโรคเปลือกตาอักเสบที่มีสาเหตุจากไรขนตากับโรคภูมิแพ้ขึ้นตา อายุและเพศ

 Relationship of Blepharitis Caused by Demodex Mites and Allergic Conjunctivitis

6252003255

นายคุณากร เสถียรนพเก้า

 ประสิทธิผลของการฝึกบริหารสมองที่มีผลต่อการลดความเครียด

 The Effectiveness of Brain Activation Program on Stress Reduction

6252003257

นางสาวณัชชา จินตนาวสันต์

 การศึกษาผลการฝังเข็มจุดไท่ชง ต่อระดับความเครียดในกลุ่มวัยทำงาน

 Effectiveness of Acupuncture at Taichong Point on Stress Level Activities in Working Population

 6252003258

นางสาวณัฐชา ราตรี

 ผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทาง
สติปัญญาในผู้สูงอายุ

 The Effect of Qigong Exercises on Cognitive Performance in the Elderly

 6252003281

 นางสาวสุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร

 ผลของการกดที่จุดฝังเข็มต่อระดับความรุนแรงของอาการปวดที่จุดกดเจ็บในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอด้านหลังเรื้อรัง

 Effect of Acupressure on Pain Intensity at Trigger Points in Patients with Chronic Posterior Neck Pain

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6151701292

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา น้อยจันทร์

 การพัฒนาตำรับไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดบรอกโคลี

 Formulation of Hydrogel Containing Broccoli Extracts

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6351203271 นางสาวศศิกานต์ จันแปงเงิน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

Factors Affecting Consumers’ Decision to Purchase a House in

a Real Estate Development in Mueang District, Chiang Rai Province 

Scroll to Top