สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่องรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  6051203251  นางสาวกฤษติยาภรณ์ อินต๊ะ

  คุณภาพบริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงราย

 Service Quality of In-Patient Department of a Private Hospital In Chiang Rai

 6151701294 นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี

 การตั้งตำรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร

 FORMULATION OF PERFUME FOR WOMEN IN BANGKOK

  6051203254 นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์

 การรับรู้ด้านความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

 Risk Perception of Senior Tourists in Chiang Rai

 5951701278   นายภานุวัฒน์ คงหนู

  การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดส้มแขก

 Propionibacterium acnes Inhibition of Garcinia atroviridis Griff. Extract

   5951701283นางสาววาณี เผ่าวิริยะ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของสารสกัดดอกทองกวาว

Antioxidation and Tyrosinase Inhibitory Activity of 
Butea monosperma Flower Extract

   6151701298นางสาวอรพรรณ วงศ์เครือวัลย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสครับขัดผิวกายจากกากเนื้อมะพร้าว กากอ้อย และกากสับปะรด

Development of Body Gel Scrub from Coconut Meal, Bagasse and Pineapple Pulp Residues

   6051701258นางสาวชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอกดาหลาสามสี

Phenolics Contents and Antioxidant Activities of Three Colors Torch Ginger Flower Extract

   6251701251นางสาวกนิษฐา ช้างเสวก

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์และฟีนอลิกจากผักเชียงดา

Antioxidant of Polysaccharide and Phenolic Extracts from Gymnema inodorum (Lour.) Decne.

   6251701274นางสาวปภัสรา พันหิรัญ

การสกัดสารยับยั้งไทโรซิเนสจากมะแขว่น

Extraction of Tyrosinase Inhibitor from Zanthoxylum limonella Alston

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

   6151209260  นางสาวชุติกาญจน์ ยาวิราช

 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของคลังยา กรณีศึกษา โรงพยาบาล XYZ

 THE STUDY OF TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING IN DRUG WAREHOUSE:THE CASE STUDY OF XYZ HOSPITAL  

  6152003265นางสาวณัฐสินี ปัญญาประดิษฐ์

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของวิตามินซี 3.00% ผสมกับเรสเวอราทรอล 0.05% เทียบกับวิตามินซี 3.00% และเทียบกับเรสเวอราทรอล 0.05% โดยใช้วิธี DPPH

THE ANTIOXIDATION CAPACITY OF VITAMIN C 3.00% IN COMBINATION WITH RESVERATROL 0.05%VERSUS VITAMIN C 3.00% AND RESVERATROL 0.05% MEASURED BY DPPH ASSAY

 6051209004 นางสาววรากร คนดี

 การจำลองสถานการณ์เพื่อลดความสูญเปล่าของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ABC

 Waste Reduction in Outpatient Department of ABC Hospital using Simulation Modeling

  6152003251 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ตันติรักษโรจน์

 การศึกษาผลของน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ในรูปรับประทานต่อการทำงานด้านการรู้คิด 

 The Study of Oral Flaxseed Oil on Cognitive Function 

  6151209266  นางสาวอัจฉรีย์ ธัญญมนูกูล

การปรับปรุงโรงงานผลิตท่อคอนกรีตโดยวิธีการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ
กรณีศึกษา โรงผลิตท่อ XXX

Improvement of Concrete Pipe Factory by Systematic Layout Planning Case Study:xxx Factory

  6152003270นางสาวน้องหยก ประวิเศษ

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการใช้อุปกรณ์จอเรืองแสง (จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต) กับความหนาแน่นเม็ดสีจอประสาทตา ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

The relationship between exposure duration from the use blue-light generating electronic monitors (LCD, LED, Smart phone, Tablet) on Macular Pigment Optical Density in Office workers

  6051209254   นางสาวมนัสนันท์ ทันจร

 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยนโยบายตรวจสอบตามรอบเวลา (R, s, S) กรณีศึกษาโรงพยาบาล ABC

 Inventory Management by using Periodic Review Policy (R, S, S): A Case Study of ABC Hospital

  6052003264  MISS NANNAPHAT APIPONGRATTANASUK Evaluation and comparison of antioxidants in Tiliacora triandra and Moringa oleifera leaf extracts by DPPH
     6152003290นางสาวสุมนา ทองเนาวรัตน์

ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของโพรไบโอติกที่แยก
ได้จากแหนมหมูต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสิว

TThe Antimicrobial Activity Of Probiotic Bacteria Fermented Ground Pork Against Pathogenic Bacterias In Acne  

     6252003264นางสาวนภัทร ครองวานิชยกุล 

การศึกษาปริมาณกรดไขมันโอเมก้าใน
น้ำมันผสมระหว่างน้ำมันถั่วดาวอินคาและน้ำมันรำข้าว

The Study of Omega Fatty Acid Content in Blended Oil between Sacha Inchi Oil and Rice Bran Oil

     6252003265นางสาวนวรัตน์ จันทราฤทธิ์ 

การศึกษาปริมาณของวิตามินอีชนิดแกมมา โทโคเฟอรอล และเดลต้า โทโคเฟอรอลในน้ำมันผสมถั่วดาวอินคากับน้ำมันรำข้าว

The Contents of Vitamin E Isomers Gamma-Tocopherol and
Delta-Tocopherol in Sacha Inchi Oil and Rice Bran Oil Blends

     6152003263นายณวัสน์ ฐานวิสิฐพล

การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินความเสี่ยงจากมลภาวะทางอากาศของประชาชนในเมือง

The Development of Indicators to the Risk Assessment of Urban Resident from Air Pollution

     6052003280นางสาวอภิญญา สิงหจินดาวงศ์

ระดับค่า pH ของน้ำไฮโดรไลซ์กับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

pH Level of Hydrolyzed Water and Antioxidant Capacity

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

   

6151601257

 นายศรีเดช คำจันทร์วงค์

ปัญหาทางกฎหมายในการยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง

LEGAL PROBLEM OF CHANGING STATUS FROM SUB-DISTRICT MUNICIPALITY TO TOWN MUNICIPALITY 

   
Scroll to Top