ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสังคมวิจัยและพัฒนา (JMARD) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2

ขอบเขตของสาขาที่เปิดรับ ได้แก่ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ รวมถึงสหสาขาวิชา ที่บูรณาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เข้ากับ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความออนไลน์ผ่านระบบ ThaiJO ได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/index

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอรจิรา ขันธ์เงิน งานสนับสนุนการวิจัย
โทร : 063-398-0410 E-mail : jmardjournal@gmail.com

Scroll to Top