🎉🥇👑ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย มฟล. และบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าร่วม
💐💐กิจกรรม Mentoring System🌸(การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ)
ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
⭐️วิทยากรโดย
🥇ศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงศ์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
🥇ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
🥇ศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ (รักษาการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
🎉ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M- Square ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
🥇🥇โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 💐💐
1. คณาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน Basic Research 2565-2567
2. คณาจารย์ และนักวิจัยท่านที่สนใจ
3. คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอื่น
🌸สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน2566 https://forms.gle/7BXRxUfpSZpEzKRb9 หรือ สแกน QR Code
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-916389 (คุณธันยพร และคุณศุภกิต) หรือ อีเมล์ research@mfu.ac.th
Scroll to Top