เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting บรรยายในรูปแบบภาษาไทย
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวธ 
เจ้าหน้าที่บริหาร จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในช่วงท้ายของการบรรยาย ได้เปิดช่วงถาม-ตอบ (Q&A) และช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา เพื่อรับข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอีกด้วย

Scroll to Top