คู่มือการใช้งาน Turnitin

เว็บไซต์ Turnitin

คู่มือการใช้งาน Turnitin


หากยังไม่มีข้อมูลคลาสของอาจารย์ผู้สอน สามารถใช้คลาสต่อไปนี้ ในการสมัครสมาชิกและ ทดลองใช้งานได้
Originality Check Class#8

Class ID: 15297263

Enrollment password: 123456++

Update 9 พฤษภาคม 2560
 
 


ที่มา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916339